wish

[wɪʃ] [wɪʃ]

v. 希望(做某事),想要(某事发生);祝,祝愿(某人好运、幸福等);愿望,心愿;希望(不可能或可能性很小的事变成事实);真希望(用于表示对做过某事或未做某事感到后悔或失望);(用来表示对某人行为的厌烦)我希望……;(用于要说的话可能使人不快或担心等时)不想,无意;这是再好不过的,没有比这更好的了;希望……发生在……身上

n. 希望,愿望;(靠魔术实现的)愿望,心愿;(书信或贺卡等中的)祝愿,祝福(wishes);想要的东西,希望的事;请求,要求

【名】 (Wish)(美)威什(人名)

[ 复数:wishes 第三人称单数:wishes 现在分词:wishing 过去式:wished 过去分词:wished]

  字母排序
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q
  R
  S
  T
  U
  V
  W
  X
  Y
  Z
  2023-03-29 04:05:36 2023-03-29 03:35:20 2023-03-29 02:02:49 2023-03-29 02:20:46 2023-03-29 03:30:15 2023-03-29 02:48:45 2023-03-29 02:06:07 2023-03-29 03:18:16 2023-03-29 02:42:13 2023-03-29 02:07:26 2023-03-29 03:51:36 2023-03-29 04:19:20 2023-03-29 04:22:45 2023-03-29 03:02:46 2023-03-29 03:25:20 2023-03-29 02:32:05 2023-03-29 02:07:45 2023-03-29 03:40:47 2023-03-29 03:38:35 2023-03-29 03:54:15